ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Σε Τακτική Γενική Συνέλευση
[Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 74079158000]
 
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και δυνάμει της από 28η Φεβρουαρίου 2024 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 74079158000 (στο εξής, η «Εταιρεία») καλεί τους μετόχους της Εταιρείας να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1ο Θέμα:     Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εταιρικής χρήσης 01.07.2022-30.06.2023.
2ο Θέμα:     Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 01.07.2022-30.06.2023.
3ο Θέμα:   Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης και των αμοιβών εν γένει του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.07.2022-30.06.2023 και καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών αυτών για τη χρήση 01.07.2023-30.06.2024.
4ο Θέμα:     Τροποποίηση του Άρθρο 3 «Σκοπός» του Καταστατικού της Εταιρείας.
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και το άρθρο 24 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση της 20ης Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, υπό τους όρους του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχεται στους Μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση μέσω επιστολικής ψήφου, στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, υπό τους όρους του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ματαίωσης ή αναβολής, οι Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 39η Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης και με τον ίδιο τρόπο, υπό τους όρους του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της διεξαγωγής της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Μαρτίου 2024 (η «Ημερομηνία Καταγραφής») ή όποιας Επαναληπτικής αυτής.
Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από 30 ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 9 του Καταστατικού, έναντι της Εταιρείας θεωρείται Μέτοχος όποιος εμφανίζεται κατά την ημερομηνία καταγραφής ως εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται από την Εταιρεία ή από την έκδοση τίτλων, εφόσον αυτό έχει αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή αν παραστεί ανάγκη, από κάθε στοιχείο που θα έχει αποδεδειγμένα υποβληθεί από τους μετόχους στην Εταιρεία. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου και η ψηφοφορία είναι φανερή.
Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Κάθε δικαιούχος μέτοχος, προκειμένου να συμμετάσχει από απόσταση στη Γενική Συνέλευση της 20ης Μαρτίου 2024, οφείλει να υποβάλει Δήλωση Συμμετοχής στην Εταιρεία, είτε στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην έδρα της στην Ανώσκελη, Δήμου Πλατανιά, Χανίων Κρήτης ή μέσω ή μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 29η Μαρτίου 2024 και ώρα 10.00 π.μ..
Με την επιβεβαίωση της μετοχικής ιδιότητας κάθε δικαιούχου, θα αποσταλούν στο μέτοχο οδηγίες για την παρακολούθηση ή/και διαδικασία ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε δικαιούχος δύναται να παρακολουθήσει τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (και να συμμετάσχει στην ψηφοφορία), από απόσταση, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, από την έναρξή της, ώρα 10.00 π.μ. της 20ης Μαρτίου 2024 έως τη λήξη αυτής, εισερχόμενος διαδικτυακά στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) που θα του αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του. Κάθε δικαιούχος δύναται επίσης να απευθυνθεί στη γενική συνέλευση, υποβάλλοντας ερωτήσεις μέχρι σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι μέχρι την 19η Μαρτίου 2024 και ώρα 10.00 π.μ.). ή επαναληπτικής συνεδρίασης αυτής, είτε εγγράφως στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην έδρα της στην Ανώσκελη, Δήμου Πλατανιά, Χανίων Κρήτης ή μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], είτε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση,οφείλει να αποδείξει με κάθε πρόσφορο μέσο τη μετοχική τους ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας από τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων, που τηρείται από την Εταιρεία ή από την έκδοση τίτλων, εφόσον αυτό αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή αν παραστεί ανάγκη, από κάθε στοιχείο που θα έχει αποδεδειγμένα υποβληθεί από τους μετόχους στην Εταιρεία.
 
Ανώσκελη, 28/2/2024
 
To Διοικητικό Συμβούλιο